Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Budownictwo nowoczesne

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Podesty ruchome umożliwiają niemożliwe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

wroclaw-maszyny-budowlane-wynajem-maszyn-budowlanych-3Dk3Njg1OT_o[1]Dzięki podestom ruchomym w wielu branżach pracownikom łatwiej wykonuje się swoje obowiązki. A poza tym nawet w czasie pracy na znacznych wysokościach są bezpieczni, ponieważ

podesty ruchome zapewniają im ochronę przed upadkiem. Jednocześnie ułatwiają i usprawniają wykonywanie obowiązków z uwagi na możliwość swobodnego poruszania się po takiej

platformie. Gdzie są wykorzystywane podesty tego rodzaju? Dawniej głównie w czyszczeniu zewnętrznych szyb bardzo wysokich budynków. Obecnie podesty ruchome spotyka się często

w budownictwie oraz przy pracach wykończeniowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZANIECZYSZCZENIE PYŁEM

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W związku z ogrzewaniem i wentylacją przywiązuje się szczególne znaczenie do unikania zapylenia pomieszczeń dla przebywania ludzi i pomieszczeń do produkcji wrażliwych wyrobów. Powietrze w pomieszczeniu jest szczególnie suche w przypadku dużych różnic między temperaturą powietrza. zewnętrznego i powietrza w pomieszczeniu, a także w obszarach, grzejników konwekcyjnych i wylotów powietrznych w ogrzewaniu powietrzem. Suchość powietrza . lub mała wilgotność względna zwiększają zdolność unoszenia i lotność czasteczek pyłu. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Podczas gdy omówione dotychczas czynniki klimatu pomieszczenia, jako fizyczne wielkości stanu powietrza, decydują o cieplnych właściwościach komfortu, to czystość powietrza w pomieszczeniu, ze względu na wdychanie jego części przez osoby przebywające w pomieszczeniu, ma istotne znaczenie dla procesów spalania w organizmie. Złe powietrze w pomieszczeniu prowadzi do płytkiego oddychania, niedostatecznego doprowadzania tlenu do płuc, zwolnienia procesów spalania, braku apetytu, przedwczesnego zmęczenia i innych objawów. Powietrze pomieszczenia i pożywienie, jako czynniki niezbędne do życia, muszą być w wysokim stopniu wolne od zanieczyszczeń. Jako zanieczyszczenie należy rozumieć domieszki w postaci pyłu, substancje cuchnące, drobnoustroje i tak zwane substancje szkodliwe chemicznie. Człowiek powstający w spoczynku dla utrzymania wymiany gazów wdycha ok. Read the rest of this entry »

Comments Off

CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Urządzenia wentylacyjne umożliwiają i sprzyjają zbieraniu się dużej liczby osób we wspólnych pomieszczeniach. Przy tym często w rozważaniach o rentowności przypisuje się decydujące znaczenie oszczędnościom w kubaturze na osobę, uzyskanym wskutek odpowiedniej wentylacji. Ponadto dzięki prawidłowemu rozprowadzeniu powietrza osiąga się także często zmniejszenie wysokości pomieszczenia. We wspólnej przestrzeni powietrza gromadzi się, w mniejszych lub większych odległościach od siebie, znaczna liczba osób o nieznanym najczęściej stanie zdrowia i nie da się wykluczyć możliwości przypadkowego rozprzestrzeniania zarazków wsku- tek planowego, a niekiedy dowolnego przepływu powietrza. Nie brak jest przeto wysiłków uwolnienia powietrza pomieszczenia od zarazków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zawartosc e02 utrzymuje sie równiez

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zawartość c02 utrzymuje się również w granicach dopuszczalnych (zwykle poniżej wartości maksymalnej MAK) w pomieszczeniach bez urządzeń wentylacyjnych nawet wtedy, gdy są one szczelnie wykonane, a to wskutek wietrzenia przez rysy i szczeliny oraz dorywcze otwieranie drzwi – a przy odpowiednim okresowym wietrzeniu przez okna. Wraz ze wzbogaceniem powietrza pomieszczenia przez wydychany dwutlenek węgla w ramach wymiany gazowej płuc następuje odpowiednie pobieranie zawartości tlenu z powietrza pomieszczenia. Ze względów fizjologicznych decydującym czynnikiem pozostaje zwiększanie zawartości e02 w powietrzu pomieszczenia. Przy zawartości COz = O,fNo objętości istnieje jeszcze w powietrzu pomieszczenia zawartość O2 równa ok. 20,5/o objętości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Elektryczne urządzenia wentylacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W kuchniach i pomieszczeniach przykuchennych połączonych bezpośrednio z pomieszczeniem mieszkalnym lub jadalnym, w łazienkach z ubikacją bez okna zewnętrznego oraz w ubikacjach bez okna zewnętrznego dobrze jest stosować elektryczne urządzenia wentylacyjne, które należy wyłączać jedynie w nocy. W lecie w czasie ciszy i w zimie – w celu uniknięcia znacznych strat ciepła dla umożliwienia usuwania w ciągły sposób przez okna zużytego powietrza, a w szczególności dymu i zapachu tytoniowego z pomieszczeń bez urządzenia wentylacyjnego – należy założyć jako warunek takie wykonanie budowlane, aby zachować zdolność przewietrzania poprzecznego budynku. Mieszkania w układzie poczwórnym są gorsze pod względem higienicznym od mieszkań z oknami skierowanymi na dwie przeciwstawne strony budynku i dlatego budowanie ich jest zakazane przepisami budowlanymi w niektórych krajach. Jest to tym bar- dziej słuszne, że mieszkańcy powinni mieć możność, ze względu na znaczny hałas i kurz od strony ulicy, stworzenia sobie przynajmniej w nocy umiarkowanego dopływu świeżego powietrza przez otwarte okno w tylnej ścianie budynku, przy której poziom hałasu jest nieporównanie mniejszy. Drugim ważnym warunkiem budowlanym w każdym pomieszczeniu dla ludzi jest możliwość ustawienia przynajmniej jednego skrzydła okiennego w takim polożeniu, aby można było otrzymać dowolną wąską szczelinę, zapewniającą umiarkowane wietrzenie ciągłe przez okno. Read the rest of this entry »

Comments Off

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Skuteczna walka z kurzem wymaga, już przy wyborze filtru powietrznego, starannego obliczenia, a przynajmniej oszacowania przypadającej ilości oraz składu pyłu. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu oraz ograniczyć zanieczyszczenie kanałów dopływowych, nie należy umieszczać otworów powietrza nawiewanego i wywiewanego w powierzchniach poziomych, po których albo można chodzić, albo które można używać do składania np. garderoby. W ostatnich czasach materiały dźwiękochłonne umieszczane wewnątrz sieci wentylacyjnych w postaci perforowanych lub żłobkowanych płyt albo luźno powiązanych włókien szklanych tworzą niepożądane zbiorniki kurzu, które mogą zebrać wiele brudu i przypadkowo wyładować swą zawartość. Nie należy zapominać, że przy zawartości pyłu w powietrzu nawiewanym równej np. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE SUBSTANCJE CUCHNĄCE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Do nieprzyjemnych, ewentualnie szkodliwych dla zdrowia substancji cuchnących należą przeważnie zapachy pochodzące z kuchni i z ubikacji w zagęszczonych pomieszczeniach, cuchnące substancje gazowe powstające .wskutek rozkładu gromadzących się na skórze i śluzówce różnych składników, zapachy ubrania i przemokniętego odzienia wierzchniego, zapachy z wyściełanych mebli i materiałów tekstylnych, a w zakładach przemysłowych zapachy licznych surowców i przerabianych materiałów. W przypadku substancji cuchnących mamy do czynienia z,e skomplikowanymi związkami organicznymi więc szczegółowa ich ocena i ustalenie wartości granicznych są praktycznie niemożliwe. Wciąż zatem jeszcze za prosty wskaźnik można uważać miarę zawartości dwutlenku węgla wg Pettenkofera. Przy ocenie bukietu zapachów trzeba rozpatrzyć równocześnie przeznaczenie pomieszczenia i czas przebywania w nim 2). W pomieszczeniach szkolnych, ze względu na codzienne wielogodzinne użytkowanie w ciągu wielu lat przez młodzież w wieku decydującym dla rozwoju, należy zastosować bardziej surowe kryteria niż w pomieszczeniach produkcyjnych i składowych używanych okolicznościowo i w prze- ciągu krótkiego czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE POGODĘ I KLIMAT, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA OGRZEWANIA I WENTYLACJI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z rozgraniczenia pogody i klimatu wynika, że dla pracy urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, która powinna być dostosowana do chwilowego stanu pogody, czynniki meteorologiczne mają znaczenie zasadnicze, Natomiast jako podstawę do obliczeń i projektowania urządzeń należy przyjmować wielkości charakteryzujące klimat, jeśli urządzenia te muszą być dostosowane również do wartości ekstremalnych. Przy uwzględnieniu stanów powietrza zewnętrznego powstaje znaczne uproszczenie wskutek tego, że z szeregu czynników charakteryzujących pogodę i klimat należy przyjmować do obliczeń w urządzeniach ogrzewczych głównie dane dotyczące temperatury powietrza i wiatru, zaś w zagadnieniach, wentylacji przede wszystkim dane co do temperatury i wilgotności powietrza. Oddziaływanie promieniowania słonecznego na budynek ma w naszej szerokości geograficznej mniejsze znaczenie dla urządzeń ogrzewczych. Natomiast w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają służyć w lecie do chłodzenia pomieszczeń, należy specjalnie uwzględniać promieniowanie słoneczne ze względu na wpływ tego czynnika na wydajność chłodzenia. Poniżej ograniczono się zatem do omówienia tylko czynników wymienionych i uwzględniono przy tym warunki panujące w Europie Środkowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries