Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W zakładach przemysłowych, szczególnie zaś w przemyśle chemicznym, przy procesach wytwarzania i przeróbki powstają często gazy i pary szkodliwe dla zdrowia. Powinny być one z zasady uchwycone w miejscu powstawania przez szczelną obudowę aparatów i stosowanie właściwych pod względem przepływu urządzeń odciągających. Gazy i pary powinny być oddalone od strefy przebywania ludzi, a szczególnie od obszaru oddychania. W wielu przypadkach nie udaje się tego osiągnąć w stopniu wystarczającym, wówczas zadaniem urządzenia wentylacyjnego, najczęściej wspólnie działającego z urządzeniem odciągowym, jest tak znaczne rozrzedzenie gazów przedostających się do pomieszczenia, aby w strefie prze- bywania pracowników nie przekraczały one określonej koncentracji substancji szkodliwych. American Conference of Governmental Industrial Hygienist wydała po raz pierwszy w r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z rozgraniczenia pogody i klimatu wynika, że dla pracy urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, która powinna być dostosowana do chwilowego stanu pogody, czynniki meteorologiczne mają znaczenie zasadnicze, Natomiast jako podstawę do obliczeń i projektowania urządzeń należy przyjmować wielkości charakteryzujące klimat, jeśli urządzenia te muszą być dostosowane również do wartości ekstremalnych. Przy uwzględnieniu stanów powietrza zewnętrznego powstaje znaczne uproszczenie wskutek tego, że z szeregu czynników charakteryzujących pogodę i klimat należy przyjmować do obliczeń w urządzeniach ogrzewczych głównie dane dotyczące temperatury powietrza i wiatru, zaś w zagadnieniach, wentylacji przede wszystkim dane co do temperatury i wilgotności powietrza. Oddziaływanie promieniowania słonecznego na budynek ma w naszej szerokości geograficznej mniejsze znaczenie dla urządzeń ogrzewczych. Natomiast w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają służyć w lecie do chłodzenia pomieszczeń, należy specjalnie uwzględniać promieniowanie słoneczne ze względu na wpływ tego czynnika na wydajność chłodzenia. Poniżej ograniczono się zatem do omówienia tylko czynników wymienionych i uwzględniono przy tym warunki panujące w Europie Środkowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wskutek oddychania i procesów życiowych każda z osób (w bezruchu) znajdujących się w pomieszczeniu, zużywając przy oddechu V = 0,5 ms/h powietrza, oddaje do powietrza w pomieszczeniu ok. 20 l dwutlenku węgla (C02) na godzinę. Zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wynosi więc k1 = 520°0 /o..4% objętościowo. Zawartość CO2 w powietrzu wielkiego miasta, czyli w powietrzu zewnętrznym, wynosi średnio k2 = = 0,04010 objętościowo. Taki sam maksymalny poziom zanieczyszczeń powietrza ustala się, jeśli przy zachowaniu wspomnianej ilości powietrza zewnętrznego urządzenie wentylacyjne pracuje dodatkowo z powietrzem obiegowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Elektronowe filtry powietrzne z elektrodami jonizującymi i mające przelot powietrza 500 -7- 200 000 m/h zatrzymują jakoby cząstki aż do 0,001 fi- przy współczynniku osadzania równym 90% i więcej. Chociaż wykazanie tego przy tej wielkości cząstek byłoby prawie niemożliwe, to jednak osadzanie dymu i pewnych rodzajów wirusów zostało stwierdzone. Inną możliwością zmniejszenia liczby bakterii jest mechaniczne osadzanie bardzo drobnego pyłu za pomocą filtrów ze specjalną emulsją. Stosując jako środek filtrujący najcieńsze włókna tworzywa sztucznego można tak dalece zwiększyć ich działanie drogą wyładowań elektrostatycznych, że przedostanie się przez nie najwyżej 1 bakteria na 10000. Dla odciążenia i ochrony filtrów ze specjalną emulsją należy stosować dodatkowo filtry wstępne, skąd wynika wniosek, że wydatki na powszechne ich stosowanie w technice wentylacyjnej są obecnie jeszcze duże. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podgrzanie powietrza zewnętrznego do pewnej temperatury jest głównie następstwem ogrzania powierzchni ziemi, które wywołane jest przez promieniowanie słoneczne; ziemia Zaś ogrzewa przylegające warstwy powietrza przez przewodzenie i konwekcję. Temperatura powietrza zmienia się dlatego w taki sam sposób, w jaki zmienia się promieniowanie otrzymywane ze słońca przez ziemię czy to wskutek zmian wysokości położenia słońca w czasie dnia lub w ciągu roku, czy też wskutek mniejszej lub większej absorbcji promieniowania słonecznego przy przechodzeniu przez atmosferę. Wielkość absorbowanego promieniowania jest zależna od stopnia zachmurzenia, a także od zawartości w powietrzu pyłu i niewidocznej pary wodnej. Temperatura powietrza w dniu, kiedy niebo jest czyste i powietrze-suche wzrasta dlatego szybciej niż przy niebie zachmurzonym. To samo jednak dotyczy odpromieniowywania ciepła z ziemi w przestrzeń; zostaje ono zatrzymywane przez pokrywę chmur i częściowo odpromieniowywane znów na ziemię, tak że spadek temperatury występujący w noc pochmurną jest mniejszy niż podczas nocy bez chmur. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy pomiarze temperatury powietrza trzeba zwrócić uwagę na to, aby na wskazania termometru nie miało wpływu ani napromieniowywanie ciepła, ani też odpromieniowywanie do zimniejszych powierzchni otaczających. Termometr trzeba więc chronić przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego, jak również Oddziaływaniem promieniowania najbliższego otoczenia (ściany domu, szyby okienne, grunt, osoby przeprowadzające pomiary). Do pomiarów temperatury powietrza nadaje się na przykład termometr suchy z psychrometru Assmanna, używany do pomiarów wilgotności. W termometrze tym powietrze w Obiegu wymuszonym Opływa oba termometry zaopatrzone w osłonę przed promieniowaniem. Dla nauki o pagodzie i klimacie mają znaczenie następujące wartości zewnętrznej temperatury powietrza w Odniesieniu .do pewnego okresu czasu: a) średnia temperatura dobowa, b) najwyższa i najniższa temperatura dobowa, c) średnia temperatura miesiąca, d) średnia temperatura roczna, e) najwyższa i najniższa temperatura w roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeśli wartości temperatury wyznaczone co godzinę zaobserwowane w dniu, który nie wykazuje silniejszych zakłóceń temperatury wskutek zmian pogody, naniesie się na wykres w zależności od godziny doby wtedy otrzymuje się sinusoidalną krzywą dobowego przebiegu temperatury. Minimum temperatury powietrza osiąga się około wschodu słońca, a więc o różnych porach w ciągu roku. Maksimum natomiast występuje prawie regularnie od 2 do 4 godziny po południu. Odstęp czasu między dwoma punktami wynosi przeto w styczniu ok. 6 godzin, w lipcu zaś – 10 godzin, Silne zachmurzenie działa jako. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Tworząc średnie wartości ze średnich temperatur dobowych poszczególnych miesięcy, otrzymuje się średnie temperatury miesięczne .Te ostatnie, naniesione na wykres w funkcji czasu, przedstawiają roczny przebieg temperatury powietrza. Krzywa C roczna ze względu na zwiększające i zmniejszające się oddziaływanie promieniowania słonecznego ma podobnie regularny przebieg jak i krzywa dobowa; ma ona wyraźny okres roczny i w naszych okolicach jej minimum występuje najczęściej w styczniu, a maksimum w lipcu Przeciętnie więc najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń, zaś najcieplejszym – lipiec, choć w poszczególnych latach występują również odchylenia od tego prawa klimatycznego, jak na przykład podczas mroźnej zimy w 1928/29, kiedy to średnia temperatura lutego była znacznie niższa niż stycznia. Co do wpływu czynników klimatycznych na roczną krzywą tempera- tury powietrza istotne znaczenie ma następujące zjawisko. W miejscowościach nad brzegiem morza krzywa roczna przebiega bardziej płasko niż w miejscowościach w głębi kraju, ponieważ morze ogrzewa się wolniej i wolniej stygnie niż ląd stały. Średnie wahania roczne temperatury, to znaczy różnice między średnią temperaturą lipca i stycznia, wynoszą dlatego w Kilonii tylko 16,3 oc, podczas gdy w Berlinie 18,6 oc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jak wynika z poprzedniego rozdziału krzywe roczne temperatury powietrza odnoszące się do dłuższego. okresu czasu określają charakter klimatu danej miejscowości. Określają one jednocześnie wymagania dotyczące ogrzewania budynków w danej miejscowości uzależnione od klimatu; z krzywych rocznych można bowiem otrzymać zarówno różnice między temperaturą wewnętrzną a średnią temperaturą zewnętrzną, jak również i liczbę wymaganych dni ogrzewania, Od obu tych wielkości zależy zapotrzebowanie ciepła, a także opału w budynku podczas okresu ogrzewania. Oznaczając: Q – całkowity pobór ciepła podczas okresu ogrzewczego, q – zapotrzebowanie ciepła budynku na 1 dzień i 1 stopień różnicy temperatur między powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym, tw – tzm – różnica między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną, Z – liczba dni ogrzewania, otrzymuje się zużycie ciepła w ciągu Z dni ogrzewania. Zgodnie z prawami przepływu ciepła zależność liniowa między zużyciem ciepła Q i różnicą temperatur tw – tzm odnosi się również i do przypadków praktycznych eksploatacji, jeśli przyjąć za podstawę do obliczenia tych wielkości dostatecznie długie okresy ogrzewania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

CIĄGNIK ELEKTRYCZNY I JEGO ZASTOSOWANIE Zastosowanie w ciągnikach silnika elektrycznego zamiast spalinowego otwiera szerokie możliwości dla elektryfikacji prac polowych. Osiągnięcia Związku Radzieckiego na tym odcinku gospodarczym znacznie przekraczają zdobycze krajów zagranicznych. Na bazie ciągników elektrycznych stworzone zostały pierwsze elektromaszynowe stacje ciągnikowe do obsługi kołchozów. Doświadczalne ciągniki elektryczne pracują w ZSRR już ponad 10 lat. Stosowanie ciągników elektrycznych zwalnia około 30-35% personelu brygad ciągnikowych, zmniejsza siedmiokrotnie zapotrzebowanie pomocniczej siły pociągowej, trzykrotnie zmniejsza nakłady na części wymienne i naprawy, zaoszczędza do 20 ton paliwa na jeden ciągnik rocznie zastępując przywożone z daleka paliwo lokalnymi rodzajami paliwa i energią wodną. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »