Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W zakładach przemysłowych, szczególnie zaś w przemyśle chemicznym, przy procesach wytwarzania i przeróbki powstają często gazy i pary szkodliwe dla zdrowia. Powinny być one z zasady uchwycone w miejscu powstawania przez szczelną obudowę aparatów i stosowanie właściwych pod względem przepływu urządzeń odciągających. Gazy i pary powinny być oddalone od strefy przebywania ludzi, a szczególnie od obszaru oddychania. W wielu przypadkach nie udaje się tego osiągnąć w stopniu wystarczającym, wówczas zadaniem urządzenia wentylacyjnego, najczęściej wspólnie działającego z urządzeniem odciągowym, jest tak znaczne rozrzedzenie gazów przedostających się do pomieszczenia, aby w strefie prze- bywania pracowników nie przekraczały one określonej koncentracji substancji szkodliwych. American Conference of Governmental Industrial Hygienist wydała po raz pierwszy w r. Read the rest of this entry »

Comments Off

PODSTAWY METEOROLOGICZNO-KLIMATYCZNE. DANE OGÓLNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z podstawowych zadań techniki ogrzewniczej i wentylacyjnej – jakim jest stworzenie w zamkniętych pomieszczeniach określonej temperatury i stanu powietrza niezależnie od wpływów zewnętrznych – wynika ścisła zależność między wydajnością urządzenia ogrzewczego i wentylacyjnego, a miejscowymi warunkami pogody lub klimatu. Wartości ekstremalne charakteryzujące warunki klimatyczne określają wielkość urządzenia, a wartości średnie – normalny zakres obciążeń. Inżynier specjalista od ogrzewania: i wentylacji musi zatem dobrze znać najważniejsze podstawy nauki o klimacie, chcąc budować urządzenia, które mają spełnić określone warunki zdrowotne i techniczne przy dopuszczalnych Z/e względów ekonomicznych całkowitych nakładach inwestycyjnych i kosztach eksploatacyjnych. Przede wszystkim trzeba oddzielić od siebie oba pojęcia pogody i klimatu.
POGODA I KLIMAT Pod pojęciem pogody albo warunków kształtujących pogodę rozumie się pewien stan zewnętrznej atmosfery w danej chwili, który określa wspólne oddziaływanie czynników meteorologicznych panujących właśnie w danym miejscu, a więc ciśnienie powietrza, temperatura, wilgotność, wiatr, promieniowanie słoneczne, zachmurzenie i opady. Mówi się przeto o pogodzie określonego dnia albo o pogodzie lub stanie ostatniego tygodnia, albo ubiegłego miesiąca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Elektronowe filtry powietrzne

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Elektronowe filtry powietrzne z elektrodami jonizującymi i mające przelot powietrza 500 -7- 200 000 m/h zatrzymują jakoby cząstki aż do 0,001 fi- przy współczynniku osadzania równym 90% i więcej. Chociaż wykazanie tego przy tej wielkości cząstek byłoby prawie niemożliwe, to jednak osadzanie dymu i pewnych rodzajów wirusów zostało stwierdzone. Inną możliwością zmniejszenia liczby bakterii jest mechaniczne osadzanie bardzo drobnego pyłu za pomocą filtrów ze specjalną emulsją. Stosując jako środek filtrujący najcieńsze włókna tworzywa sztucznego można tak dalece zwiększyć ich działanie drogą wyładowań elektrostatycznych, że przedostanie się przez nie najwyżej 1 bakteria na 10000. Dla odciążenia i ochrony filtrów ze specjalną emulsją należy stosować dodatkowo filtry wstępne, skąd wynika wniosek, że wydatki na powszechne ich stosowanie w technice wentylacyjnej są obecnie jeszcze duże. Read the rest of this entry »

Comments Off

DWUTLENEK WĘGLA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wskutek oddychania i procesów życiowych każda z osób (w bezruchu) znajdujących się w pomieszczeniu, zużywając przy oddechu V = 0,5 ms/h powietrza, oddaje do powietrza w pomieszczeniu ok. 20 l dwutlenku węgla (C02) na godzinę. Zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wynosi więc k1 = 520°0 /o..4% objętościowo. Zawartość CO2 w powietrzu wielkiego miasta, czyli w powietrzu zewnętrznym, wynosi średnio k2 = = 0,04010 objętościowo. Taki sam maksymalny poziom zanieczyszczeń powietrza ustala się, jeśli przy zachowaniu wspomnianej ilości powietrza zewnętrznego urządzenie wentylacyjne pracuje dodatkowo z powietrzem obiegowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

STOPNIODNI OGRZEWANIA – JAKO WNIOSEK DLA TECHNIKI OGRZEWNICZEJ Z ROCZNEGO PRZEBIEGU TEMPERATURY

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jak wynika z poprzedniego rozdziału krzywe roczne temperatury powietrza odnoszące się do dłuższego. okresu czasu określają charakter klimatu danej miejscowości. Określają one jednocześnie wymagania dotyczące ogrzewania budynków w danej miejscowości uzależnione od klimatu; z krzywych rocznych można bowiem otrzymać zarówno różnice między temperaturą wewnętrzną a średnią temperaturą zewnętrzną, jak również i liczbę wymaganych dni ogrzewania, Od obu tych wielkości zależy zapotrzebowanie ciepła, a także opału w budynku podczas okresu ogrzewania. Oznaczając: Q – całkowity pobór ciepła podczas okresu ogrzewczego, q – zapotrzebowanie ciepła budynku na 1 dzień i 1 stopień różnicy temperatur między powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym, tw – tzm – różnica między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną, Z – liczba dni ogrzewania, otrzymuje się zużycie ciepła w ciągu Z dni ogrzewania. Zgodnie z prawami przepływu ciepła zależność liniowa między zużyciem ciepła Q i różnicą temperatur tw – tzm odnosi się również i do przypadków praktycznych eksploatacji, jeśli przyjąć za podstawę do obliczenia tych wielkości dostatecznie długie okresy ogrzewania. Read the rest of this entry »

Comments Off

PRZEBIEG ROCZNY TEMPERATURY POWIETRZA I JEGO ZALEZNOŚC OD CZYNNIKOW KLIMATU

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Tworząc średnie wartości ze średnich temperatur dobowych poszczególnych miesięcy, otrzymuje się średnie temperatury miesięczne .Te ostatnie, naniesione na wykres w funkcji czasu, przedstawiają roczny przebieg temperatury powietrza. Krzywa C roczna ze względu na zwiększające i zmniejszające się oddziaływanie promieniowania słonecznego ma podobnie regularny przebieg jak i krzywa dobowa; ma ona wyraźny okres roczny i w naszych okolicach jej minimum występuje najczęściej w styczniu, a maksimum w lipcu Przeciętnie więc najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń, zaś najcieplejszym – lipiec, choć w poszczególnych latach występują również odchylenia od tego prawa klimatycznego, jak na przykład podczas mroźnej zimy w 1928/29, kiedy to średnia temperatura lutego była znacznie niższa niż stycznia. Co do wpływu czynników klimatycznych na roczną krzywą tempera- tury powietrza istotne znaczenie ma następujące zjawisko. W miejscowościach nad brzegiem morza krzywa roczna przebiega bardziej płasko niż w miejscowościach w głębi kraju, ponieważ morze ogrzewa się wolniej i wolniej stygnie niż ląd stały. Średnie wahania roczne temperatury, to znaczy różnice między średnią temperaturą lipca i stycznia, wynoszą dlatego w Kilonii tylko 16,3 oc, podczas gdy w Berlinie 18,6 oc. Read the rest of this entry »

Comments Off

DOBOWY PRZEBIEG TEMPERATURY POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jeśli wartości temperatury wyznaczone co godzinę zaobserwowane w dniu, który nie wykazuje silniejszych zakłóceń temperatury wskutek zmian pogody, naniesie się na wykres w zależności od godziny doby wtedy otrzymuje się sinusoidalną krzywą dobowego przebiegu temperatury. Minimum temperatury powietrza osiąga się około wschodu słońca, a więc o różnych porach w ciągu roku. Maksimum natomiast występuje prawie regularnie od 2 do 4 godziny po południu. Odstęp czasu między dwoma punktami wynosi przeto w styczniu ok. 6 godzin, w lipcu zaś – 10 godzin, Silne zachmurzenie działa jako. Read the rest of this entry »

Comments Off

OKREŚLANIE TEMPERATURY POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy pomiarze temperatury powietrza trzeba zwrócić uwagę na to, aby na wskazania termometru nie miało wpływu ani napromieniowywanie ciepła, ani też odpromieniowywanie do zimniejszych powierzchni otaczających. Termometr trzeba więc chronić przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego, jak również Oddziaływaniem promieniowania najbliższego otoczenia (ściany domu, szyby okienne, grunt, osoby przeprowadzające pomiary). Do pomiarów temperatury powietrza nadaje się na przykład termometr suchy z psychrometru Assmanna, używany do pomiarów wilgotności. W termometrze tym powietrze w Obiegu wymuszonym Opływa oba termometry zaopatrzone w osłonę przed promieniowaniem. Dla nauki o pagodzie i klimacie mają znaczenie następujące wartości zewnętrznej temperatury powietrza w Odniesieniu .do pewnego okresu czasu: a) średnia temperatura dobowa, b) najwyższa i najniższa temperatura dobowa, c) średnia temperatura miesiąca, d) średnia temperatura roczna, e) najwyższa i najniższa temperatura w roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO. TEMPERATURA POWIETRZA I PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podgrzanie powietrza zewnętrznego do pewnej temperatury jest głównie następstwem ogrzania powierzchni ziemi, które wywołane jest przez promieniowanie słoneczne; ziemia Zaś ogrzewa przylegające warstwy powietrza przez przewodzenie i konwekcję. Temperatura powietrza zmienia się dlatego w taki sam sposób, w jaki zmienia się promieniowanie otrzymywane ze słońca przez ziemię czy to wskutek zmian wysokości położenia słońca w czasie dnia lub w ciągu roku, czy też wskutek mniejszej lub większej absorbcji promieniowania słonecznego przy przechodzeniu przez atmosferę. Wielkość absorbowanego promieniowania jest zależna od stopnia zachmurzenia, a także od zawartości w powietrzu pyłu i niewidocznej pary wodnej. Temperatura powietrza w dniu, kiedy niebo jest czyste i powietrze-suche wzrasta dlatego szybciej niż przy niebie zachmurzonym. To samo jednak dotyczy odpromieniowywania ciepła z ziemi w przestrzeń; zostaje ono zatrzymywane przez pokrywę chmur i częściowo odpromieniowywane znów na ziemię, tak że spadek temperatury występujący w noc pochmurną jest mniejszy niż podczas nocy bez chmur. Read the rest of this entry »

Comments Off

Podstacje transformatorowa ustawia sie pod linia wysokiego napiecia

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ciągnikiem elektrycznym pracuje się w następujący sposób. Podstację transformatorową ustawia się pod linią wysokiego napięcia, przyłącza się ją do przewodów sieci i kablem doprowadza się prąd do ciągnika. Ciągniki elektryczne poruszają się prostopadle do linii wysokiego napięcia obrabiając pole po obu stronach podstacji. Długość bruzdy może przy tym dochodzić do podwójnej długości kabla. Przy oddalaniu się od podstacji kabel rozwija się i układa na ziemi; przy ruchu w kierunku do podstacji kabel nawija się na specjalny bęben. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »