Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Skuteczna walka z kurzem wymaga, już przy wyborze filtru powietrznego, starannego obliczenia, a przynajmniej oszacowania przypadającej ilości oraz składu pyłu. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu oraz ograniczyć zanieczyszczenie kanałów dopływowych, nie należy umieszczać otworów powietrza nawiewanego i wywiewanego w powierzchniach poziomych, po których albo można chodzić, albo które można używać do składania np. garderoby. W ostatnich czasach materiały dźwiękochłonne umieszczane wewnątrz sieci wentylacyjnych w postaci perforowanych lub żłobkowanych płyt albo luźno powiązanych włókien szklanych tworzą niepożądane zbiorniki kurzu, które mogą zebrać wiele brudu i przypadkowo wyładować swą zawartość. Nie należy zapominać, że przy zawartości pyłu w powietrzu nawiewanym równej np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Urządzenia wentylacyjne umożliwiają i sprzyjają zbieraniu się dużej liczby osób we wspólnych pomieszczeniach. Przy tym często w rozważaniach o rentowności przypisuje się decydujące znaczenie oszczędnościom w kubaturze na osobę, uzyskanym wskutek odpowiedniej wentylacji. Ponadto dzięki prawidłowemu rozprowadzeniu powietrza osiąga się także często zmniejszenie wysokości pomieszczenia. We wspólnej przestrzeni powietrza gromadzi się, w mniejszych lub większych odległościach od siebie, znaczna liczba osób o nieznanym najczęściej stanie zdrowia i nie da się wykluczyć możliwości przypadkowego rozprzestrzeniania zarazków wsku- tek planowego, a niekiedy dowolnego przepływu powietrza. Nie brak jest przeto wysiłków uwolnienia powietrza pomieszczenia od zarazków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Z podstawowych zadań techniki ogrzewniczej i wentylacyjnej – jakim jest stworzenie w zamkniętych pomieszczeniach określonej temperatury i stanu powietrza niezależnie od wpływów zewnętrznych – wynika ścisła zależność między wydajnością urządzenia ogrzewczego i wentylacyjnego, a miejscowymi warunkami pogody lub klimatu. Wartości ekstremalne charakteryzujące warunki klimatyczne określają wielkość urządzenia, a wartości średnie – normalny zakres obciążeń. Inżynier specjalista od ogrzewania: i wentylacji musi zatem dobrze znać najważniejsze podstawy nauki o klimacie, chcąc budować urządzenia, które mają spełnić określone warunki zdrowotne i techniczne przy dopuszczalnych Z/e względów ekonomicznych całkowitych nakładach inwestycyjnych i kosztach eksploatacyjnych. Przede wszystkim trzeba oddzielić od siebie oba pojęcia pogody i klimatu.
POGODA I KLIMAT Pod pojęciem pogody albo warunków kształtujących pogodę rozumie się pewien stan zewnętrznej atmosfery w danej chwili, który określa wspólne oddziaływanie czynników meteorologicznych panujących właśnie w danym miejscu, a więc ciśnienie powietrza, temperatura, wilgotność, wiatr, promieniowanie słoneczne, zachmurzenie i opady. Mówi się przeto o pogodzie określonego dnia albo o pogodzie lub stanie ostatniego tygodnia, albo ubiegłego miesiąca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Podgrzanie powietrza zewnętrznego do pewnej temperatury jest głównie następstwem ogrzania powierzchni ziemi, które wywołane jest przez promieniowanie słoneczne; ziemia Zaś ogrzewa przylegające warstwy powietrza przez przewodzenie i konwekcję. Temperatura powietrza zmienia się dlatego w taki sam sposób, w jaki zmienia się promieniowanie otrzymywane ze słońca przez ziemię czy to wskutek zmian wysokości położenia słońca w czasie dnia lub w ciągu roku, czy też wskutek mniejszej lub większej absorbcji promieniowania słonecznego przy przechodzeniu przez atmosferę. Wielkość absorbowanego promieniowania jest zależna od stopnia zachmurzenia, a także od zawartości w powietrzu pyłu i niewidocznej pary wodnej. Temperatura powietrza w dniu, kiedy niebo jest czyste i powietrze-suche wzrasta dlatego szybciej niż przy niebie zachmurzonym. To samo jednak dotyczy odpromieniowywania ciepła z ziemi w przestrzeń; zostaje ono zatrzymywane przez pokrywę chmur i częściowo odpromieniowywane znów na ziemię, tak że spadek temperatury występujący w noc pochmurną jest mniejszy niż podczas nocy bez chmur. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tworząc średnie wartości ze średnich temperatur dobowych poszczególnych miesięcy, otrzymuje się średnie temperatury miesięczne .Te ostatnie, naniesione na wykres w funkcji czasu, przedstawiają roczny przebieg temperatury powietrza. Krzywa C roczna ze względu na zwiększające i zmniejszające się oddziaływanie promieniowania słonecznego ma podobnie regularny przebieg jak i krzywa dobowa; ma ona wyraźny okres roczny i w naszych okolicach jej minimum występuje najczęściej w styczniu, a maksimum w lipcu Przeciętnie więc najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń, zaś najcieplejszym – lipiec, choć w poszczególnych latach występują również odchylenia od tego prawa klimatycznego, jak na przykład podczas mroźnej zimy w 1928/29, kiedy to średnia temperatura lutego była znacznie niższa niż stycznia. Co do wpływu czynników klimatycznych na roczną krzywą tempera- tury powietrza istotne znaczenie ma następujące zjawisko. W miejscowościach nad brzegiem morza krzywa roczna przebiega bardziej płasko niż w miejscowościach w głębi kraju, ponieważ morze ogrzewa się wolniej i wolniej stygnie niż ląd stały. Średnie wahania roczne temperatury, to znaczy różnice między średnią temperaturą lipca i stycznia, wynoszą dlatego w Kilonii tylko 16,3 oc, podczas gdy w Berlinie 18,6 oc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Oświetlenie elektryczne pojedynczego siewnika pracującego z ciągnikiem SChTZ. Lampa z 1(1 świecową żarówką jest umieszczona z tyłu skrzyni wysiewnej na wysokości 50 cm od pokrywy. Oświetla ona pole poza siewnikiem oraz pracujące redliczki, a przy odpowiednim przestawieniu przegubu łączącego może również oświetlać skrzynię z ziarnem i aparat wysiewny. Na skrzyni siewnika jest umieszczone gniazdko wtyczkowe dla lampy przenośnej. Na ciągniku umieszczono trzy 10-świecowe lampy górne i przedni reflektor z l5-świecową żarówką. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

OBLICZENIE KOSZTU ELEKTRYFIKACJI KOŁCHOZU Ogólny koszt elektryfikacji kołchozu składa się z wydatków na: urządzenie elektrowni lub podstacji transformatorów, sieci wysokiego i niskiego napięcia oraz wyposażenia w odbiorniki energii elektrycznej . W wypadku, gdy kołchoz posiada własną elektrownię i przesyła energię niskiego napięcia odpada koszt budowy podstacji transformatorów i linii wysokiego napięcia. Przy instalowaniu jedynie podstacji transformatorowej, tj. przy włączeniu urządzeń kołchozu do linii wysokiego napięcia elektrowni ogólnej odpada koszt urządzenia miejscowej elektrowni. Dla przykładu obliczymy nakłady na elektryfikację kołchozu według następujących danych: 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Według danych doświadczalnych to dodatkowe zapotrzebowanie stanowi 10-15% mocy odbiorników. W naszym przykładzie 10-15% od 43,3 kilowata wynosi około 6 kilowatów. A zatem łącznie wymagana moc prądnicy lub transformatora wynosi 43,3 + 6,0 = 49,3 kilowata; w zaokrągleniu 50 kilowatów. W oparciu o te obliczenia można dobrać dla budowlanej elektrowni znormalizowaną prądnicę lub transformator dla podstacji. Przy budowie elektrowni potrzebny jest silnik wytwarzający energię, którego moc powinna być większa od mocy prądnicy o wielkość strat w samej prądnicy i w przewodach między silnikiem a prądnicą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Krótkostrumieniowy aparat zraszający składa się z następujących części: a) 35 stalowych, cienkościennych rur przelotowych o średnicy 100 mm i długości 5 m; b) 24 stalowych, cienkościennych rur roboczych o średnicy 100 mm i długości 5 m; c) 24 końcówek – rozpylaczy; d) 61 łączników z nóżkami i jarzmami do mocowania; e) kompletu kolanek, trójników i pierścieni gumowych; Rury robocze i przelotowe są jednakowe i różnią się jedynie budową zamocowanych na nich końcach łączników. Na rurach roboczych zamocowane są łączniki z odgałęzieniami służącymi do umocowania końcówek rozpylaczy. Rozpylacze rozmieszczone są na rurach w odległości co 10 m. Łącznik jest przymocowany na jednym końcu rury za pomocą jarzma i śruby. Wolny koniec drugiej rury, posiadający jarzmo z otworem, wsuwa się do wnętrza łącznika i mocuje przez założenie otworu jarzma na występ łącznika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zadanie egzaminacyjne technik hotelarstwa’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ścieki z wytwórni kleju kosnego muszą być poddane procesom neutralizacji ze względu na pozostałości kwasów. Ścieki z zakładów utylizacyjnych (w 1961 r. – 45 zakładów w Polsce) są bardzo stężone: -EZTs wynosi przeciętnie 2950 mg O2/1, zawartość azotu ogólnego – 670 g/m z zakładów jednodestrukturowych oraz 750 g/m – z dwudestrukturowych . Ścieki z roszarni lnu i konopi wywierają szkodliwy wpływ na odbiornik, a szczególnie na odbiornik mały. Zawartość tlenu zmniejsza się aż do zupełnego zaniku, wskutek zużycia przy biochemicznym rozkładzie związków organicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries