Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘zapalenie sadzy w kominie’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Skuteczna walka z kurzem wymaga, już przy wyborze filtru powietrznego, starannego obliczenia, a przynajmniej oszacowania przypadającej ilości oraz składu pyłu. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu oraz ograniczyć zanieczyszczenie kanałów dopływowych, nie należy umieszczać otworów powietrza nawiewanego i wywiewanego w powierzchniach poziomych, po których albo można chodzić, albo które można używać do składania np. garderoby. W ostatnich czasach materiały dźwiękochłonne umieszczane wewnątrz sieci wentylacyjnych w postaci perforowanych lub żłobkowanych płyt albo luźno powiązanych włókien szklanych tworzą niepożądane zbiorniki kurzu, które mogą zebrać wiele brudu i przypadkowo wyładować swą zawartość. Nie należy zapominać, że przy zawartości pyłu w powietrzu nawiewanym równej np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zapalenie sadzy w kominie’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Urządzenia wentylacyjne umożliwiają i sprzyjają zbieraniu się dużej liczby osób we wspólnych pomieszczeniach. Przy tym często w rozważaniach o rentowności przypisuje się decydujące znaczenie oszczędnościom w kubaturze na osobę, uzyskanym wskutek odpowiedniej wentylacji. Ponadto dzięki prawidłowemu rozprowadzeniu powietrza osiąga się także często zmniejszenie wysokości pomieszczenia. We wspólnej przestrzeni powietrza gromadzi się, w mniejszych lub większych odległościach od siebie, znaczna liczba osób o nieznanym najczęściej stanie zdrowia i nie da się wykluczyć możliwości przypadkowego rozprzestrzeniania zarazków wsku- tek planowego, a niekiedy dowolnego przepływu powietrza. Nie brak jest przeto wysiłków uwolnienia powietrza pomieszczenia od zarazków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zapalenie sadzy w kominie’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Z podstawowych zadań techniki ogrzewniczej i wentylacyjnej – jakim jest stworzenie w zamkniętych pomieszczeniach określonej temperatury i stanu powietrza niezależnie od wpływów zewnętrznych – wynika ścisła zależność między wydajnością urządzenia ogrzewczego i wentylacyjnego, a miejscowymi warunkami pogody lub klimatu. Wartości ekstremalne charakteryzujące warunki klimatyczne określają wielkość urządzenia, a wartości średnie – normalny zakres obciążeń. Inżynier specjalista od ogrzewania: i wentylacji musi zatem dobrze znać najważniejsze podstawy nauki o klimacie, chcąc budować urządzenia, które mają spełnić określone warunki zdrowotne i techniczne przy dopuszczalnych Z/e względów ekonomicznych całkowitych nakładach inwestycyjnych i kosztach eksploatacyjnych. Przede wszystkim trzeba oddzielić od siebie oba pojęcia pogody i klimatu.
POGODA I KLIMAT Pod pojęciem pogody albo warunków kształtujących pogodę rozumie się pewien stan zewnętrznej atmosfery w danej chwili, który określa wspólne oddziaływanie czynników meteorologicznych panujących właśnie w danym miejscu, a więc ciśnienie powietrza, temperatura, wilgotność, wiatr, promieniowanie słoneczne, zachmurzenie i opady. Mówi się przeto o pogodzie określonego dnia albo o pogodzie lub stanie ostatniego tygodnia, albo ubiegłego miesiąca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zapalenie sadzy w kominie’

Skuteczna walka z kurzem

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Podgrzanie powietrza zewnętrznego do pewnej temperatury jest głównie następstwem ogrzania powierzchni ziemi, które wywołane jest przez promieniowanie słoneczne; ziemia Zaś ogrzewa przylegające warstwy powietrza przez przewodzenie i konwekcję. Temperatura powietrza zmienia się dlatego w taki sam sposób, w jaki zmienia się promieniowanie otrzymywane ze słońca przez ziemię czy to wskutek zmian wysokości położenia słońca w czasie dnia lub w ciągu roku, czy też wskutek mniejszej lub większej absorbcji promieniowania słonecznego przy przechodzeniu przez atmosferę. Wielkość absorbowanego promieniowania jest zależna od stopnia zachmurzenia, a także od zawartości w powietrzu pyłu i niewidocznej pary wodnej. Temperatura powietrza w dniu, kiedy niebo jest czyste i powietrze-suche wzrasta dlatego szybciej niż przy niebie zachmurzonym. To samo jednak dotyczy odpromieniowywania ciepła z ziemi w przestrzeń; zostaje ono zatrzymywane przez pokrywę chmur i częściowo odpromieniowywane znów na ziemię, tak że spadek temperatury występujący w noc pochmurną jest mniejszy niż podczas nocy bez chmur. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries